Statutul ASR

CAPITOLUL 1 – Denumire, natură juridică, sediul, durata asociației

Articolul 1 – Se constituie, în baza Legii nr. 246/2005 şi potrivit prezentului Statut, Asociaţia Skyrunning România.

Articolul 2 – Asociaţia Skyrunning România este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Legii nr. 246/2005.

Articolul 3 – Asociaţia Skyrunning România este persoană juridică română de drept privat, având denumirea rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 124065 din 05.04.2013 eliberată de către Ministerul Justiţiei – Serviciul Relaţii cu Publicul și Cooperare cu ONG..

Articolul 4 – Asociaţia Skyrunning România este o asociaţie non-guvernamentală, nonprofit, independentă, cu beneficiu public.

Asociația Skyrunning România organizează activitatea de alergare montană din România, precum și propria sa activitate, în temeiul prezentului Statut și pe baza regulamentelor, normelor, deciziilor (hotărârilor) adoptate de organele sale potrivit competențelor stabilite de statut.

Asociația poate avea sigiliu propriu.

Asociația va avea emblemă (siglă) și ștampilă proprie.

Website-ul oficial al asociației este www.skyrunning.ro.

Articolul 5 – Asociaţia se constituie pe o perioadă de timp nedeterminată şi are sediul în Bucureşti.

Articolul 6 – Asociaţia poate deschide filiale şi în alte localităţi sau judeţe din ţară sau străinătate; poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni sau federaţii, cu alte instituţii și persoane juridice sau fizice din ţară şi din străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

CAPITOLUL 2 – Scopul, obiectivele și principiile Asociației

Articolul 7 – Membrii Asociației Skyrunning România doresc să se asocieze în scopul de a organiza, îndruma, conduce, controla și promova alergarea montană pe teritoriul României la toate nivelurile și prin toate mijloacele conforme cu legislația în vigoare.

Asociația va crea cadrul necesar pentru dezvoltarea acestei ramuri sportive la nivel național și internațional.

Scopul fundamental al asociației este asigurarea climatului optim, organizatoric și financiar pentru desfășurarea de activități sportive care au legătură cu alergarea montană.

Articolul 8

 1. Dezvoltarea și promovarea ramurii sportive – alergare montană pe teritoriul României, sub toate formele sale și fără niciun fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naționalitate, sex sau vârstă;
 2. Organizarea, conducerea, controlul și sprijinirea activității de alergare montană pe plan național, conform legislației în vigoare;
 3. Promovarea alergării montane din România prin susținerea participării sportivilor români la competiții internaționale;
 4. Dezvoltarea unor legături constante între asociație și practicanții de alergare montană de pe teritoriul României;
 5. Elaborarea și organizarea unui calendar al competițiilor în colaborare cu organizatorii de competiții de alergare montană din România;
 6. Afilierea la organismul internațional de alergare montană: International Skyrunning Federation (Federația Internațională de Skyrunning);
 7. Organizarea și administrarea de campanii/programe/activități/acțiuni cu caracter social care să aibă legătură cu scopul fundamental al clubului;
 8. Crearea unei baze de informații proprii, de editare și circulație de material informativ – editarea de pagini web, reviste, pliante, blog-uri, alte materiale tipărite pentru evidențierea activității sportive proprii și pentru mediatizarea rezultatelor sportive în rândul publicului;
 9. Organizarea de conferințe, seminarii, proiecții foto și video pe teme legate de alergare montană;
 10. Organizarea de stagii, tabere, cantonamente și alte forme de pregătire și refacere;
 11. Organizarea unui circuit de alergare montană în colaborare cu organizatorii competițiilor din România;
 12. Promovarea spiritului fair–play în alergarea montană, combaterea violenţei şi interzicerea folosirii substanţelor dopante în practicarea acestui sport;
 13. Dezvoltarea bazei materiale de interes național destinată alergării montane;
 14. Reprezentarea și apărarea intereselor alergării montane pe plan intern și internațional;
 15. Lărgirea relațiilor de cooperare cu asociații/federații similare din alte țări;
 16. Sprijinirea membrilor asociației aflați în situații de necesitate deosebită;

Pentru atingerea scopului și obiectivelor propuse, Asociația poate desfășura activități economice accesorii scopului nepatrimonial pentru care a fost constituită, cum ar fi:

 • Imprimarea și vânzarea de materiale ce promovează emblema și culorile asociației sau ale sponsorilor (tricouri, mape, calendare etc.);
 • Vânzarea de reviste proprii sau a altor publicații proprii (inclusiv pagini web);
 • Vânzarea de material sportiv (echipament sportiv, suplimente nutritive etc.);
 • Organizarea de cursuri de inițiere și perfecționare:

Toate aceste activități urmează a fi supuse reglementărilor legale în vigoare și dispozițiilor Regulamentului Intern care se va constitui ulterior constituirii Asociației.

Articolul 9 – Principii de funcționare ale Asociației

 1. Nediscriminare pe criterii de apartenență de sex, vârstă, rasă, educație, pregătire profesională, capacitate fizică, performanțe anterioare etc.;
 2. Voluntariat: activitățile din cadrul programelor asociației sunt desfășurate în mod preponderent în regim de voluntariat de către membrii asociației sau persoane ce se alătura acesteia doar pentru realizarea unor activități;
 3. Autonomia asociației. Asociația decide în privința integrării sale în programe inițiate pe plan național. Asociația poate desfășura activități doar dacă acestea nu contravin scopului acesteia.

CAPITOLUL 3 – Patrimoniul Asociației

Articolul 10 – Patrimoniul inițial al Asociației Skyrunning România este de 900 lei, constituit prin depozit bancar.

Patrimoniul asociației este alcătuit din:
a) cotizații, donații, finanțări, resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, sponsorizări, moșteniri;
b) activități economice proprii în măsura în care acestea sunt în concordanță cu scopul asociației;
c) înființarea de societăți comerciale. Dividendele obținute de asociație din activitățile acestor societăți comerciale, daca nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociației;
d) alte venituri prevăzute de lege;

Articolul 11 – Valoarea taxei/cotizației de membru al asociației este de 50 lei. Taxa se poate achita integral la începutul anului sau semestrial. Taxa se poate achita integral anual sau semestrial, în funcție de data înscrierii în Asociație a fiecărui membru. Taxa poate fi actualizată anual de către Consiliul Director cu avizul Cenzorului sau Comisiei de Cenzori. Hotărârea Consiliului Director în acest sens trebuie luată cu majoritate calificată de 2/3 din numărul de membri. În aceeași modalitate, Consiliul Director poate hotărî scutirea sau reducerea valorii cotizației anuale pentru unii membrii în funcție de situația materială a acestora și de activitatea lor în cadrul Asociației.

Anul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie. Închiderea exercițiului bugetar pentru anul ce se încheie și aprobarea bugetului pentru anul ce urmează se fac – în ordinea indicată – cu prilejul Adunării Generale a Asociației. Sumele nefolosite în exercițiul bugetar încheiat se fac venit la bugetul pe noul an.

CAPITOLUL 4 – Membrii

Articolul 12

Asociația este compusă din următoarele categorii de membri:

 1. Membri fondatori;
 2. Membrii;
 3. Membri de onoare (fără drept de vot);
 4. Membrii juniori;
 5. Colaboratori voluntari;
 6. Personal angajat, potrivit Legislației muncii.

Articolul 13 – Membrii fondatori sunt persoanele înscrie în Actul Constitutiv al Asociației.
Poate deveni membru al Asociației Skyrunning România orice persoană care depune o adeziune scrisă în acest sens.

 • Calitatea de membru se dobândește prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director, cu condiția achitării taxei de cotizație. La înscrierea în Asociație, noii membri adera la statutul acesteia;
 • Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director persoanelor care si-au adus o contribuție importantă la desfășurarea activității Asociației sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociației;
 • Excluderea unui membru se face de către Consiliul Director, la propunerea a cel puțin doi membri ai asociației;
 • Adunarea generală a Asociației va fi informată la fiecare întrunire cu privire le evidența numerică a Asociației;

Articolul 14 – În asociație pot fi înscriși și membri juniori (persoane sub 18 ani) în următoarele condiții:

 • Juniorii sub 14 ani vor putea deveni membri juniori ai clubului pe baza completării de către părinți a adeziunii și a unei cereri exprese a unuia dintre părinți în sensul înscrierii în asociație a minorului;
 • Juniorii între 14 și 18 ani pot deveni membri juniori ai Asociației prin completarea personală a adeziunii, însoțită de acordul scris al unuia dintre părinți;
 • Membrii juniori vor primi acordul de înscriere în asociație din partea Consiliului Director care va verifica îndeplinirea condițiilor menționate în statut pentru a deveni membru junior de către solicitant;
 • Membrii juniori sunt scutiți de la plata cotizației anuale. Aceștia vor deveni membri plătitori, cu drepturi depline, la împlinirea vârstei de 18 ani când vor face o cerere de schimbare a statutului de membru către Consiliul Director;
 • Membri juniori nu au drept de vot în Adunarea Generală și nici nu pot fi aleși în structurile de conducere ale Asociației;

Articolul 15 – Membri Asociației Skyrunning România au următoarele drepturi:

 • Să aleagă și să fie aleși în structurile de conducere, dacă îndeplinesc condițiile impuse de prezentul statut. Membrii de onoare nu au acest drept;
 • Să își exprime prin vot opțiunea față de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale (cu excepția membrilor de onoare); toți membri cotizanți au drepturi egale. Numai membri cu cotizația plătită la zi au drept de vot în Adunarea Generală;
 • Să fie informați cu privire la deciziile referitoare la desfășurarea activității asociației;
 • Dreptul de a face propuneri și de a se implica activ în activitățile asociației, chiar daca nu dețin funcții de conducere în cadrul acesteia;
 • Să participe la activitățile organizate de Asociație, în conformitate cu regulile de desfășurare ale acestor activități;
 • Să participe la diferite evenimente sau activități, în numele clubului, dacă au mandat de reprezentare;
 • Să se bucure de sprijinul tehnic, moral și material al Asociației;
 • Dreptul de a fi retribuiți pentru activitățile desfășurate în folosul Asociației, dacă acestea sunt de natură a fi remunerate, iar statutul și regulamentele Asociației prevăd aceasta;
 • Dreptul de a solicita diminuarea temporară a cotizației ori a altor cote de contribuție către asociație (taxe, etc.)
 • În favoarea unor persoane-membri ai asociației pot fi constituite o serie de drepturi și obligații suplimentare, cum ar fi: dreptul de a primi o indemnizație de conducere pentru componenții Consiliului Director; dreptul de a primi o cotă parte din valoarea contractelor de sponsorizare, pentru persoana care a intermediat contractul între Asociație și sponsor etc.;

Articolul 16 – Membri Asociației Skyrunning România au următoarele obligații:

 • Să respecte statutul, regulamentele și hotărârile Adunării Generale și ale structurilor de conducere;
 • Să îndeplinească obligațiile materiale și financiare potrivit angajamentelor pe care și le-au asumat față de asociație;
 • Să respecte obligațiile ce le revin în urma executării unei funcții în cadrul asociației și orice alt angajament către asociație;
 • Să nu prejudicieze moral și material asociația prin comportament necorespunzător;
 • Să trateze cu respect pe orice membru al asociației, eventualele divergențe între membri asociației soluționându-se prin Consiliul Director;
 • Să contribuie activ la dezvoltarea alergării montane, la îmbunătățirea activității asociației și la creșterea veniturilor;
 • Să participe la Adunarea Generală a Asociației;
 • Să plătească cotizația anuală stabilită de Consiliul Director;

Articolul 17

1.Calitatea de membru, indiferent de categoria din care face parte, se pierde prin:

 1. Renunțare;
 2. Excludere, în cazul încălcării statutului, regulamentelor sau hotărârilor organelor de conducere, a comiterii unei nereguli financiare, a prejudicierii grave a imaginii asociației sau a unui comportament incompatibil cu normele de conduită morală;
 3. Deces;

2.Excluderea este hotărâtă de Consiliul Director cu o majoritate de 2/3 din numărul de membri. Condițiile speciale vor fi detaliate într-un regulament aprobat de Consiliul Director.

3.Hotărârea de excludere din asociație poate fi contestată în scris, în termen de 5 zile de la luarea la cunoștință. Contestația va fi discutată în Consiliul Director. Soluția va fi comunicată contestatarului în termen de 48 de ore.

4.Hotărârea definitivă a Consiliului Director, cu privire la excluderea din club, poate fi contestată în termen de 15 zile la instanțele de judecată competente.

Articolul 18 – Membri care se retrag sau sunt excluși nu au nici un drept asupra patrimoniului asociației, ei rămânând obligați să își plătească obligațiile asumate fața de asociație, scadente anterior datei încetării calității de membru.

CAPITOLUL 5 – Organizarea asociației

Articolul 19

 1. Organul de conducere al Asociației Skyrunning România este Adunarea generală, alcătuită din totalitatea asociaților;
  Organul executiv al Asociației Skyrunning România este Consiliul Director;
  Organul de control al Asociației Skyrunning România este cenzorul Asociației;
  Organul de reprezentare a Asociației Skyrunning România este reprezentat de Președinte, Vicepreședinte și Secretar general;
 2. Persoanele alese în cadrul structurilor de conducere pot fi retribuite pentru activitatea desfășurată conform atribuțiilor funcției pentru care au fost alese. Stabilirea remunerației se va face prin hotărâre a Consiliului Director, cu avizul cenzorului/comisiei de cenzori;
 3. O persoană nu poate exercita simultan două funcții alese în cadrul asociației;
 4. O persoană nu poate exercita simultan o funcție aleasă și una executivă sau de control în cadrul asociației;

Articolul 20 – Activitatea de control al gestiunii patrimoniului și al activității economico-financiare a asociației este asigurată de un cenzor, ales de Adunarea generală. Dacă este nevoie, Adunarea generală poate hotărî înființarea unei Comisii de cenzori, compusă din trei membri, care să preia atribuțiile de control al activității asociației. Din comisia de cenzori trebuie sa facă parte cel puțin un membru al asociației și un expert contabil.

Articolul 21În cadrul asociației, se pot înființa structuri specializate, al căror mod de funcționare va fi stabilit prin regulamentele de funcționare ale acestora, aprobate de către structura de conducere competentă.

SECȚIUNEA I-a – Adunarea generală

Articolul 22 – Conducerea asociației se exercită de către Adunarea Generală. Aceasta este formată din toți membrii asociației cu drept de vot. Adunarea Generală se întrunește cel puțin odată pe an și are drept de control permanent asupra Consiliului Director.

Articolul 23

Adunarea generală are următoarele atribuții:

 1. Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației în conformitate cu scopul asociației;
 2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului anual pentru asociație;
 3. Alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;
 4. Numirea și revocarea cenzorului sau a membrilor comisiei de cenzori; în situația vacanței uneia din pozițiile de cenzor, Consiliul Director poate numi cu caracter provizoriu un membru al comisiei de cenzori care va trebui validat de Adunarea Generală în prima ședință;
 5. Modificarea statutului asociației. Reglementările privitoare la funcționarea asociației din statutul acesteia trebuie să fie identice cu cele din statutul asociației. În acest sens, orice modificări aduse în textul statutului asociației trebuie să fie operate în cel mai scurt timp posibil și în statutul asociației;
 6. Dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase dupa lichidare;
 7. Deleagă, în limitele propriei voințe, diverse competențe către Consiliul Director orice alte atribuții prevăzute de lege;
 8. Înființarea de sucursale sau filiale;

Articolul 24 – Adunarea generală a asociației este convocată de către Consiliul Director și se va desfășura o ședință ordinară odată pe an, ședințele extraordinare convocându-se după caz, de către Consiliul Director sau de cel puțin 1/4 din numărul membrilor Adunării Generale a asociației cu drept de vot. Ședințele Adunării Generale se convoacă cu 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurare. Convocarea se face de către Președinte sau Secretar, trebuind să cuprindă locul, data și ora convocării, precum și ordinea de zi. Membrii asociației care doresc să voteze în

Adunarea Generală, dar nu pot fi prezenți fizic, pot să-si exercite votul prin una din următoarele

modalități:

 • prin intermediul unui alt membru care va fi prezent, dând acestuia o împuternicire specială de reprezentare pentru Adunarea Generala, sub forma notarială sau sub semnătură privată atestată de către un avocat (un membru nu poate primi mai mult de 3 (trei) împuterniciri de reprezentare);
 • prin corespondență scrisă, transmisă pe adresa asociației până la data convocării, cu mențiunea pe plic “vot”;
 • prin corespondență electronică transmisă pe adresa Președintelui sau Secretarului, până la data convocării, având drept subiect al mesajului “vot Adunare Generala (data)”.

Numai membrii cu taxa anuală plătită la zi au drept de vot în Adunarea Generala. Pentru validarea voturilor, Secretarul Asociației va prezenta în secretariatul lucrărilor Adunării Generale, lista actualizată la zi a membrilor al căror drept de vot este suspendat pentru neplata taxei.

Articolul 25

 1. Ședințele Adunării Generale a asociației se consideră legal constituite în cazul în care numărul celor ce sunt prezenți, al celor care au transmis vot prin corespondență scrisă sau electronică este de cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor cu drept de vot.
 2. Deciziile vor fi adoptate cu majoritate simplă (jumătate plus unul din numărul celor prezenți, reprezentați sau care au transmis votul prin corespondență scrisă sau electronică). Hotărârile privind propunerile de modificare a statutului se iau cu voturile a 2/3 din numărul voturilor valabil exprimate.
 3. În cazul în care, cu respectarea condițiilor menționate mai sus, nu sunt prezenți, reprezentați sau nu sunt întrunite voturile inclusiv prin corespondență, a jumătate plus unul din numărul membrilor, Adunarea Generala a asociației este convocata, în cel mult 2 săptămâni și cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data întrunirii, data la care Adunarea va fi considerată legal constituită indiferent de numărul celor prezenți și al numărului de voturi primite prin corespondență scrisă sau electronică. Voturile transmise pentru prima data a convocării vor fi luate în considerare de către Adunare, nemaifiind necesară transmiterea altor voturi.

Articolul 26 – Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.

Articolul 27

 1. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv și ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru membrii asociați care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.
 2. Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii asociați cu drept de vot care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă și au cerut sa se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.
 3. Cererea de anulare se solționează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul. Hotărârea instanței este supusă numai recursului, conform prevederilor Codului de Procedura Civila.

SECȚIUNEA a II-a – Consiliul Director al Asociației

Articolul 28

 1. Consiliul Director este structura care conduce activitatea asociației între doua reuniuni ale Adunării Generale.
 2. Consiliul Director este format din 3 membri, aleși de către Adunarea Generală a asociației prin vot direct și secret: Președinte, Vicepreședinte, Secretar General. Membrii Consiliului Director, afară de cei prevăzuți în actele de înființare, vor fi aleși pentru un mandat de 4(patru) ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia în cazul realegerii sale sau al revalidării, în lipsa vreunei candidaturi depuse potrivit prevederilor statutare.
 3. În caz de vacanță în structura Consiliului Director, se organizează alegeri parțiale. Pe durata până la organizarea alegerilor parțiale, Consiliul Director va numi un membru provizoriu care va avea drept de vot până la data întrunirii Adunării Generale, afară de vacanța poziției de Președinte, caz în care aceasta funcție va fi exercitată de către Vicepreședinte până la data primei Adunări Generale. Candidaturile trebuie anunțate cu cel puțin 20 de zile înainte de data când se va ține Adunarea Generală prin transmiterea unui mesaj către Secretarul General. Alegerile se vor desfășura pe 2 etape: prima etapa – alegerea președintelui, cea de-a doua etapa – alegerea celorlalți membri ai Consiliului Director. Orice membru care îndeplinește condițiile legale își poate depune candidatura atât pentru prima cât si pentru a doua etapa. Prima etapă se finalizează cu alegerea președintelui cu votul majorității voturilor valabil exprimate, care poate fi și reconfirmat. În a doua etapa, se votează restul membrilor Consiliului Director. Persoana care obține cele mai multe voturi își poate alege poziția pe care vrea sa o ocupe în Consiliu, a doua persoana ca și număr de voturi își poate alege din pozițiile vacante si așa mai departe.

Articolul 29

Consiliul director are următoarele atribuții:

 1. Definește elementele de strategie ale asociației;
 2. Promovează imaginea publică a asociației;
 3. Participă la strângerea de fonduri pentru asociație;
 4. Este responsabil de buna administrare a întregului patrimoniu al asociației;
 5. Încheie acte juridice în numele și pe seama asociației în limitele de competență stabilite de către Adunarea Generală a asociației;
 6. Urmărește punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală;
 7. Stabilește calendarul activităților asociației;
 8. Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației;
 9. Adoptă și modifică regulamentele asociației. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea unor noi prevederi, acestea sunt contestate de cel puțin 1/3 din numărul membrilor, Consiliul Director va suspenda imediat aplicarea lor și va organiza în termen de 7 zile un referendum cu privire la reglementările contestate. Ridicarea suspendării sau revocarea reglementărilor contestate se decide cu majoritate absolută a membrilor;
 10. Decide structura organizatorică, organigrama și atribuțiile compartimentelor funcționale la nivel de asociație;
 11. Angajează personalul asociației sau aprobă remunerarea unuia dintre membri pentru anumite servicii prestate Asociației, pe baza votului Consiliului Director cu majoritate calificată;
 12. Aprobă acceptarea donațiilor negrevate de sarcini stabilind de asemenea limitele în care se poate face această acceptare;
 13. Poate decide retragerea statutului de membru al asociației;
 14. Decide schimbarea sediului;
 15. Numește vicepreședintele, secretarul general, cu caracter provizoriu în caz de vacanță a uneia dintre funcții, până la organizarea de alegeri conform prevederilor statutare;
 16. Stabilește anual valoarea taxei de asociație, ca parte a cotizației pe care o datorează asociației fiecare membru;
 17. Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală;

Articolul 29

 1. Consiliul Director se întrunește cel puțin odată la 3 luni, ședințele extraordinare convocându-se după caz, de către Președintele asociației sau de către cel puțin 2/3 din numărul membrilor Consiliului Director, ori de câte ori este nevoie.
 2. Ședințele Consiliului Director se convoacă cu cel puțin 10 zile înainte de data întrunirii, convocarea trebuind să conțină locul și data, precum și ordinea de zi. Prin acordul membrilor Consiliului Director se poate renunța la formalitatea de convocare.
 3. Ședințele se constituie legal întrunite dacă sunt prezenți toți membrii Consiliului Director.
 4. Pe durata reuniunii comitetului, toți membrii sunt egali în drepturi. În caz de balotaj, votul președintelui este decisiv.
 5. Fiecare reuniune este prezidată, prin rotație, de către un membru al consiliului.
 6. În cazul în care un membru lipsește la un număr de 5(cinci) ședințe ale Consiliului Director, acesta își pierde mandatul, iar poziția lui va fi vacantă.
 7. În funcție de mărimea și obiectivele asociației, pot să existe și alte funcții și responsabilități, pe lângă cele din Consiliul Director.
 8. Numărul membrilor Consiliului Director poate crește în funcție de necesitățile asociației, doar cu aprobarea majorității simple a membrilor asociației în cadrul Adunării Generale;
 9. Deciziile Consiliului Director contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociației pot fi atacate în justiție.

SECȚIUNEA a III-a – Președintele Asociației

Articolul 30

 1. Președintele Consiliului Director este ales de Adunarea Generală prin vot secret.
 2. Atribuțiile Președintelui de asociație sunt cele care decurg din calitatea de membru al Consiliului Director la care se adaugă:
 3. Reprezintă asociația în raport cu terții;
 4. Poate decide delegarea de competență (prin mandat special) în favoarea unui alt membru al Consiliului Director;
 5. Acordă calitatea de membru de onoare al asociației, conform hotărârilor Consiliului Director;
 6. Conduce Consiliul director și prezidează Adunarea generală;
 7. În lipsa Președintelui asociației, Vicepreședintele exercită atribuțiile acestuia

SECȚIUNEA IV – Cenzorul sau Comisia de cenzori

Articolul 31

 1. Controlul financiar al asociației este realizat de către un cenzor sau, dacă este cazul, o comisie de cenzori, numit sau demis de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director. În cazul Comisiei de cenzori, aceasta va avea 3 membri, din care unul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.
 2. Calitatea de cenzor este incompatibilă cu ținerea evidenței financiar-contabile a asociației și cu statutul de membru al Consiliului Director.
 3. Regulile generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori se aprobă de către Adunarea Generală, la propunerea comisiei de cenzori, cu avizul Consiliului Director. Regulamentul propus de comisia de cenzori și avizat de către Consiliul Director se va aplica cu caracter interimar până la data aprobării de către adunarea generală.

Articolul 32 – Pentru activitatea depusă fiecare cenzor poate primi o indemnizație. Fiecare cenzor poate renunța la funcție cu un preaviz de treizeci de zile, fiind răspunzător pentru retragerea intempestivă și pentru eventualele neglijențe în îndeplinirea atribuțiilor sale.

Articolul 33

Atribuții:

 • Verifică activitatea financiar-contabilă și gestionarea patrimoniului asociației, precum și a structurilor teritoriale ale acesteia;
 • Verifică concordanța cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri și cheltuieli și programele aprobate;
 • Prezintă rapoarte Consiliului Director la solicitarea acestuia. Anual va prezenta, în fața Adunării Generale, un raport referitor la bilanțul și bugetul de venituri și cheltuieli ale asociației;
 • Are dreptul să participe la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;

CAPITOLUL 5 – Administrarea asociației

Articolul 34 – Structura organizatorică, organigrama asociației și atribuțiile compartimentelor funcționale se stabilesc de către Consiliul Director, în funcție de activitățile propuse.

Articolul 35 – Gestiunea asociației se ține în conformitate cu legislația în vigoare. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

Articolul 36 – Gestiunea financiară este controlată de cenzor sau de comisia de cenzori.

Articolul 37 – Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării generale. Prezentul Statut redactat în limba română, în 3 (trei) exemplare a fost adoptat în Adunarea Generală de constituire și intră în vigoare la data înregistrării sale în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoria Sectorului 2.

CAPITOLUL 6 – Dispoziții finale

Articolul 38 – Dizolvarea și lichidarea

Asociația se dizolvă:

 1. De drept;
 2. Prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;
 3. Prin hotărârea adunării generale;
 4. Asociația se dizolvă de drept prin:
 5. Împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
 6. Realizarea sau , după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită;dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 7. Imposibilitatea construirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;
 8. Reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni;
 9. Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se află sediul asociației, la cererea oricărei persoane interesate.
 10. Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:
 11. Când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrat ordinii publice;
 12. Când realizarea scopului este urmărit prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 13. Când asociația urmărește un alt scop decât acela pentru care a fost constituită;
 14. Când asociația devine insolvabilă;
 15. În cazul prevăzut la articolul 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu modificările ulterioare;
 16. Instanța competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul.
 17. Asociația se poate dizolva și prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul asociația, pentru a fi înscrisă în Registrul asociațiile și fundațiilor. În cazul dizolvării asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se vor transmite către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură ce va fi stabilită ulterior înscrierii asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor.
 18. În cazurile de dizolvare de drept sau ca urmare a unei hotărâri judecătorești, lichidatorii vor fi numiți prin hotărâre judecătorească. În cazul dizolvării hotărâte de adunarea generală, lichidatorii vor fi numiți de către aceasta, sub sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.
 19. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului sau comisiei de cenzori;
 20. Asociația încetează a ființa de la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Articolul 39 – Prevederile statutului se completează cu normele legale în vigoare și cu dispozițiile regulamentelor de funcționare ale asociației.

Prezentul statut reprezintă voința liberă a părților și a fost încheiat în București, azi data atestării, într-un număr de 3 exemplare originale.